Phân công chuyên môn

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 – 2024

Ngày đăng:

Lượt xem:

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng:

Lượt xem:

PHAAN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng:

Lượt xem:

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng:

Lượt xem:

Phân công chuyên môn tổ Văn- Sử-Địa-GDCD

Ngày đăng:

Lượt xem:

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TUẦN 6 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng:

Lượt xem:

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG 16-17

Ngày đăng:

Lượt xem:

phân công chuyên môn HK1 năm 15-16

Ngày đăng:

Lượt xem:

Phân công chuyên môn đầu năm học mới

Ngày đăng:

Lượt xem: